Dimensions of Dutch Design - Bringing Creativity to the Market

Publication date: Dec 09, 2016 08:05 AM

Dimensions of Dutch Design

Dimensions of Dutch Design (Bringing Creativity to the Market) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 70 ท่าน ซึ่งเป็นการจัดงานร่วมกันระหว่าง สถานฑูตเนเธอร์แลนด์และสำนักงานนัฟฟิค เนโซประเทศไทย ณ สถานฑูตเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจะเน้นการเสนอมุมมองการออกแบบจากผู้ประกอบการ แบบ Mr. Marijn Beije, Founder Lines Design Work   Mr. Hendricus Wichers President of Grupo Hewi  มุมมองการออกแบบจากศิลปิน Mr. Thomas  Widdershoven Former Director Design Academy Eindhoven และ Here and There team ที่ร่วมงาน Chiangmai Design Week 2016

และจากนักศึกษาที่จบการศึกษาในสาขาการออกแบบจากสถาบันการศึกษาของเนเธอร์แลนด์   ผู้ที่สนใจต้องการศึกษาต่อด้านการออกณ ประเทศเนเธอร์แลนด์  

Dimension of Dutch Design (3.2 MB) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    02-2526088  ,  02-2526029 หรือ  info@nesothailand.org 


เปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายเมื่อ Dec 09, 2016 08:21 AM