สถาบันการศึกษาของฮอลแลนด์

แนะนำมหาวิทยาลัยในฮอลแลนด์ ศึกษาต่อในประเทศฮอลแลนด์ ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มีทุนวิจัย ทุนการศึกษา จากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ สมัครเรียนต่อที่ประเทศฮอลแลนด์ผ่านระบบออนไลน์ได้เลย

ฮอลแลนด์มีสถาบันอุดมศึกษามากมายหลายประเภท ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) และ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (University of Applied Sciences) 

มหาวิทยาลัยวิจัยเปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัยในสภาพการเรียนการสอนทางวิชาการเป็นหลัก
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์เปิดสอนหลักสูตรทางด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นการนำไปใช้งานจริง และจะเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยวิจัย รวมทั้งเตรียมพร้อมให้นักศึกษาออกไปประกอบอาชีพที่ต้องการ

สถาบันการศึกษาอื่นๆ
สถาบันการศึกษานานาชาติเปิดสอนหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีสถาบันอื่นๆ อีก 2-3 แห่งที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญา หรือหลักสูตรสั้นๆ ซึ่งมักเปิดเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น

มาตรฐานของสถาบัน
สถาบันการศึกษาของฮอลแลนด์มีระบบประกันคุณภาพแก่นักศึกษาต่างชาติในด้านหลักสูตร การรับนักศึกษาเข้าเรียน กระบวนการคัดเลือกและให้คำปรึกษาตาม จรรยาบรรณการดำเนินงาน
จรรยาบรรณฯ นี้กำหนดมาตรฐานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของฮอลแลนด์ในการปฏิบัติกับนักศึกษาต่างชาติโดยเท่าเทียมกัน เฉพาะสถาบันที่ลงนามในจรรยาบรรณฯ เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้รับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนได้

last modified Sep 26, 2013 09:39 AM