ทุน Tailor Made Training

ทุน The NFP Tailor-Made Training programme (TMT) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถขององค์กรโดยการฝึกอบรมลูกจ้างกลุ่มหนึ่ง การอบรมจะต้องเป็นไปตามความต้องการขององค์กร ทุน TMT มีงบประมาณสูงถึง 200,000 ยูโรต่อโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครจะต้องเป็นองค์กรที่อยู่ในรายชื่อ 50 NFP countries อาจเป็นสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย กระทรวง กรมต่างๆ หรือองค์กรอิสระ (NGOs) หรือวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs)

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร criteria and priorities

กิจกรรมที่สามารถทำได้ภายใต้ทุน TMT

TMT เป็นการอบรมเป็นกลุ่ม แต่จะไม่ออกเงินให้ในกรณีเช่น การไปเข้าร่วมสัมมนา หรืองานประชุมนานาชาติ เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ขนาดของกลุ่มในการอบรมจะต้องมีอย่างน้อย 6 คน แต่ไม่เกิน 20 คน

สถานที่ฝึกอบรมและระยะเวลาในการฝึก

การฝึกอบรมสามารถจะทำได้ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือในประเทศไทย หรือในประเทศใกล้เคียง หรือจะทำการฝึกอบรมในหลายๆสถานที่ก็ได้ แต่โครงการอบรมที่จัดขึ้นในประเทศไทยหรือในภูมิภาคจะมีโอกาสได้รับทุนสูงกว่า

การฝึกอบรมจะต้องเสร็จสมบูรณ์และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการอบรมที่จัดขึ้นภายใน 12 เดือนหลังจากที่ได้รับทุน

วิธีการส่งใบสมัคร

หากองค์กรของท่านสนใจสมัครทุน Tailor-Made training ท่านจะต้องส่งโครงการฝึกอบรมไปยังสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ในประเทศไทย ทางอีเมล ที่ ban-nfp@minbuza.nl

เอกสารการสมัครจะต้องครบถ้วนตามรูปแบบที่กำหนด ใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์จะไม่ได้รับดำเนินการ หลังจากที่ท่านส่งใบสมัครแล้ว ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือส่งเพิ่มเติมได้อีก นัฟฟิคจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมทางไปรษณีย์หรือทางอื่นใดทั้งสิ้น

กำหนดส่งใบสมัคร

ใบสมัครจะต้องมาถึงนัฟฟิคก่อนวันปิดรับสมัคร คือ 1 November 2016 ซึ่งหมายความว่า ท่านต้องส่งใบสมัครไปยังสถานทูตภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2016

นอกจากนี้ ทางสถานทูตได้กำหนดหัวข้อการฝึกอบรมที่มีโอกาสจะได้รับทุนสูงกว่า ได้แก่ 

1. Water,

2. food security,

3. women’s rights and sexual and reproductive health, and

4. rights and security and the rule of law.

 
Interested and eligible organizations are invited to participate in the TMT programme. 

ท่านจะสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิ๊งด้านล่าง 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Training possibilities 
There are two options. For information on the differences between application and proposal, Check the TMT information on the Nuffic website. Application forms and proposal forms are also available on the Nuffic website [http://www.nuffic.nl/tmt/application] last modified Mar 30, 2016 06:50 AM