จรรยาบรรณการดำเนินงาน

สถาบันการศึกษาของฮอลแลนด์ให้การรับประกันแก่นักศึกษาต่างชาติในด้านคุณภาพหลักสูตร การรับนักศึกษาเข้าเรียน กระบวนการคัดเลือกและให้คำปรึกษาตามจรรยาบรรณการดำเนินงาน (Code of Conduct)

จรรยาบรรณฯ นี้กำหนดมาตรฐานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในการปฏิบัติกับนักศึกษาต่างชาติ เฉพาะสถาบันที่ลงนามในจรรยาบรรณฯ เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้รับนักศึกษาต่างชาติ เข้าเรียนได้

จรรยาบรรณฯ มีความสำคัญอย่างไร

การลงนามในจรรยาบรรณการดำเินินงานหมายความว่า สถานศึกษาให้คำมั่นต่อการจัดหา ข้อมูลที่เชื่อถือได้และเข้าถึงได้ง่ายเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลนี้หมายรวมถึงข้อมูล เช่น สถานะการรับรอง คุณภาพและเกณฑ์การรับนักศึกษา รวมทั้งกฎระเบียบและขั้นตอนสำคัญอื่นๆ อีกมากสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

นอกจากนี้ ข้อมูลที่จัดไว้ให้ตามที่จรรยาบรรณการดำเนินงานกำหนดไว้ จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ีใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอน หรือเป็นภาษาท้องถิ่นของนักศึกษาต่างชาติ

ความชัดเจนเกี่ยวกับบริการ

สถานศึกษาจะต้องให้ความชัดเจนเกี่ยวกับบริการที่จัดไว้ให้นักศึกษาต่างชาติ เช่น ความช่วยเหลือในการขอวีซ่า ใบอนุญาตพำันักอาศัย ที่พัก การจัดปฐมนิเทศ และการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา  ในเอกสารข้อมูล สถานศึกษาจะต้องระบุอย่างชัดเจน ว่ามีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเท่าใด

นักศึกษาจากประเทศนอกกลุ่มอียูที่ประสงค์จะเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้ลงนามในจรรยาบรรณการดำเนินงาน จะไม่ได้รับวีซ่าให้เข้าประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถอ่านจรรยาบรรณการดำเนินงานฉบับเต็มได้จากwww.internationalstudy.nl เว็บไซต์นี้ยังได้จัดทำรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ลงนามในจรรยาบรรณฯ พร้อมทั้งข้อมูลว่าควรดำเนินการอย่างไรหากสถาบันของท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในจรรยา บรรณการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแผ่นพับฉบับย่อที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณการดำเนินงาน(1.3 MB) (ภาษาอังกฤษ)

จรรยาบรรณการดำเนินงานเป็นความริเริ่มของสถาบันการศึกษาฮอลแลนด์ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2549

 

 

last modified Nov 28, 2012 12:19 PM